Ugdymas

Kvietimas

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla – daugiafunkcis centras baigdamas švęsti savo jubiliejinius metus kviečia sudalyvauti bendruomenės akcijoje „40 tortų ir 1 žvakutė“. Kviečiame prisidėti prie baigiamosios šventės savo torčiuku, keksiuku ar riestainiu. Veiksmas: birželio 8 diena, 10 valanda, vidinis mokyklos kiemelis.

Socialinio emocinio ugdymo programos įgyvendinimas mokykloje įsibėgėja

Emocinio intelekto svarba moderniais laikais jau niekam nekelia abejonių. Turėdami gerus socialinio-emocinio intelekto įgūdžius mes geriau suprantame save ir kitus, efektyviau bendraujame su aplinkiniais ir jaučiamės geriau, mums geriau sekasi darbe ir karjeroje ir netgi šeimoje. Gyventi pasaulyje, bendruomenėje kas dieną bendraujant su labai skirtingais žmonėmis, reiškia nuolatinę kaitą ir netikėtumus. Būdami emociškai raštingi mes turime atsakymus, kaip elgtis netikėtose situacijose ir kaip į jas reaguoti. Taip pat mes suprantame gilesnes žmonių elgesio priežastis ir žmonių elgesio motyvus.  Tai ypatingai svarbu pokyčių valdyme, stresinėse situacijose ir įveikiant kylančias kliūtis gyvenime ir šeimoje. Sunkiu metu yra be galo svarbu prisiminti, kad  efektyviai ir maloniai bendrauti su kitais mums patiems yra labai svarbu.

Įgyvendinant socialinio emocinio ugdymo programą Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje – daugiafunkciame centre metų pabaigoje vyko serija susitikimų su mokyklos mokinių tėvais ir globėjais socialinio emocinio ugdymo temomis. Klasių vadovai kvietė vaikų tėvelius pakalbėti apie emocijų valdymo įgūdžius mokykloje ir šeimoje, kalbėti, kaip jaučiasi  patys ir kaip gali padėti kitam, kaip pozityviai bendrauti su vaiku bei  kokie gali būti emocinio intelekto valdymo sunkumai. Klasių vadovams talkino mokyklos psichologė Rita Vėželienė, kuri akcentavo būtinybę pažinti visų pirma savo emocijas, o tada ir kitų. Psichologė aptarė, kokius bruožus turi emociškai brandus žmogus, kaip jis priima sprendimus, kas yra emocinis raštingumas ir kuo jis mums visiems svarbus. Psichologė taip pat priminė visiems, kaip emocinė branda reiškiasi skirtingais amžiaus tarpsniais. Susitikimai buvo produktyvūs ir naudingi, ne tik tėveliams, bet ir patiems mokytojams, nes padėjo geriau pažinti vienas kitą ir pasidalinti rūpesčiais bei džiaugsmais. Tikimės tokių šiltų susitikimų ir ateityje.

Direktorė Rūta Stankienė

Baigiamosios tarptautinio projekto veiklos

Gruodžio 2-3 dienomis Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje-daugiafunkciame centre nuotoliniu būdu vyko baigiamoji projekto “Pilotinis ugdymo ir socialinės integracijos PERFECT organizacijos modelis mokiniams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais“ (LLI-379, PERFORM) konferencija. Projektas, finansuotas iš Interreg Latvija – Lietuva 2014-2020 programos baigia savo veiklas. Projekto partneriai – Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla-daugiafunkcis centras ir Pelči specialioji internatinė pradinė mokykla-plėtros centras, nepaisant visų sunkumų ir pandemijos, sėkmingai įgyvendino visas veiklas. Pagrindinis projekto tikslas buvo sustiprinti socialinės integracijos galimybes specialiųjų poreikių Latvijos- Lietuvos vaikams ir jaunimui apjungiant partnerių resursus ir turimas žinias bei sprendžiant tikslinės grupės problematiką. Mokslininkų ir švietimo specialistų pastangomis buvo sukurtas pilotinis pavyzdinės organizacijos modelis, siekiant teikti kokybiškas paslaugas specialiųjų poreikių vaikams ir jaunuoliams bei paslaugų kokybės stebėjimo elektronine sistema. Labai svarbus projekto rezultatas – Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje-daugiafunkciame centre baigiama įrengti terapijų studija „Pojūčių klinika“, kurioje bus teikiamos terapinės paslaugos ne tik mokyklos mokiniams bei lankytojams, bet bus atviros ir visiems negalią turintiems rajono žmonėms.

Projektas atnešė didelę naudą mokyklai-daugiafunkciam centrui: buvo organizuotos vasaros stovyklos, mokinių ir mokytojų mainai, dalintasi gerąja patirtimi, buvo organizuoti mokymai mokinių tėvams ir įstaigos darbuotojams apie bendravimą su ypatingų poreikių turinčiais vaikais be jų ugdymą. Projektas paskatino vaikų socialinę integraciją ir bendradarbiavimą tarp projekto dalyvių. Ypatingai džiaugiamės ilgalaikiu projekto palikimu „Pojūčių studija“, kurioje atsiras didelė naujovė- vykdomos terapinės programos: audiovizualinė terapija, kvapų terapija, judesio bei meno terapijos bei pasakų terapijos. Šios programos suteiks didelę naudą ypatingų poreikių turintiems asmenims: skatins nusiraminti, malšins stresą, nuovargį ir gerins bendrą organizmo veiklą, padės atsipalaiduoti, palaikyti gerą savijautą ir fizinę būklę. Visi su nekantrumu laukiame terapijų studijos atidarymo.

Direktorė Rūta Stankienė

„Įtrauktis – teisė būti kartu“

JUBILIEJINĖ TARPTAUTINĖ KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO KONFERENCIJA „Įtrauktis – teisė būti kartu“ Lapkričio 3 dieną 9 val. kviečiame dalyvauti jubiliejinėje tarptautinėje Kaišiadorių šventosios Faustinos-daugiafunkcio centro konferencijoje „Įtrauktis – teisė būti kartu”. Konferencijos tikslas –  gilinti mokyklų vadovų,  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų žinias ir gebėjimussiekiant įtraukti specialiųjų poreikių turinčius mokinius į bendrojo ugdymomokyklų procesus, …

„Įtrauktis – teisė būti kartu“ Read More »

Socialinis – emocinis ugdymas mokykloje

Šių mokslo metų rugsėjį Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje startavo socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo programa. Šia programa siekiama plėtoti mokinių savimonės ir savitvardos įgūdžius bei mokyti kurti ir palaikyti santykius remiantis socialiniu sąmoningumu ir tarpasmeninio bendravimo gebėjimais. Taip pat šia programa siekiama stiprinti darbuotojų ir tėvų kompetencijas socialinio – emocinio ugdymo srityje. Ši programa įvairiais renginiais ir veiklomis apims visą mokyklos gyvenimą.

Kad pasiektume išsikeltus tikslus, svarbu prisiminti, kad mokykloje nėra nesvarbių detalių. Viskas, kas ir kaip, kada ir kur vyksta mokykloje – svarbu. Esminis skirtumas, skiriantis tradicinį požiūrį nuo socialiniu emociniu ugdymu paremto požiūrio į mokyklą, yra tai, kad tradiciškai mokykla yra orientuota į mokinio pasiekimus, o socialinį emocinį ugdymą puoselėjanti mokykla yra orientuota į santykius ir žmonių savijautą. Taigi, šioje programoje numatytos veiklos ir renginiai – remiasi bendromis veiklomis ir emocijomis, jų pažinimu ir išgyvenimu. Tokios kompetencijos kaip savimonė, savitvarda, tarpusavio santykiai ir pan. bus ugdomos klasių, bendrabučio valandėlių metu. Įvairiomis temomis bus kalbama su mokinių tėvais ir darbuotojais. Tradiciniai ir kalendoriniai mokyklos renginiai ir šventės pirmiausia įgis socialinį – emocinį atspalvį: rudenėlio gėrybių šventė taps rudenėlio emocijomis, šv. Kalėdų popietė atveš mums Kalėdų džiaugsmą ir šilumą, o Užgavėnių šventė – spalvingas kaukių nuotaikas, šv. Velykos mums atneš mums viltį, o Vaikų gynimo diena – tikėjimą žmogaus gerumu.

Rugsėjo 6 dieną mokykloje įvyko vienas pirmųjų šios programos renginių – Rudenėlio emocijų šventė. Vaikai minė mįsles, žaidė žaidimus, o patirtas geras emocijas išreiškė spalvomis, piešdami „Rudens takelį“ . Vaikai stiprino komandinio darbo, tarpasmeninių santykių gebėjimus ir išgyveno įvairias emocijas: azartą, džiaugsmą, susižavėjimą, o kartais ir pyktį.

Informacija tėvams (globėjams/rūpintojams) dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą mokėjimą

SPRENDIMAS DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. V17-419 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Prisegamą dokumentą galite …

Informacija tėvams (globėjams/rūpintojams) dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą mokėjimą Read More »

Krikštas ir Pirmoji Komunija

Su žydinčių obelų dvelksmu ir pavasariška nuotaika į Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklą-daugiafunkcį centrą atkeliavo nuostabi šventė. 2022 m. gegužės mėn. 24 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje būrelis mokinių priėmė Pirmąją Komuniją. Viena mokinė buvo pakrikštyta. Po iškilmių bažnyčioje vaikų laukė šventinė vakarienė mokyklos kiemelyje.

Tikybos mokytoja Palmyra Norkūnienė

Scroll to Top