Kaišiadorių šv. Faustinos ugdymo centras

ĮTraukiojo UGDYMO KONSULTAVIMAS

Nuo 2024 m. sausio 2 d. Kaišiadorių šv. Faustinos ugdymo centras  pradės konsultavimo dėl įtraukiojo ugdymo veiklą priskirtame regione ir konsultuos Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Elektrėnų, Kaišiadorių r. Lazdijų r., Trakų r., Varėnos r. savivaldybių mokyklas, vykdančias ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

Konsultavimo paskirtis – padėti Mokyklai sukurti tinkamas įtraukiojo ugdymo(si) sąlygas mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusių raidos sutrikimų, intelekto sutrikimų, mokymosi sutrikimų bei judesio ir padėties sutrikimų, kai pedagoginės psichologinės tarnybos ir (ar) kitų įstaigų rekomendacijų nepavyksta įgyvendinti.

Konsultavimo paslaugų gavėjai – mokiniai ir mokytojai, švietimo pagalbos ir kiti su mokiniu dirbantys specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti  Mokyklos bendruomenės nariai. 

Kaišiadorių šv. Faustinos ugdymo centro konsultavimo komanda teiks pagalbą dėl ugdymo turinio pritaikymo, švietimo pagalbos teikimo, mokymo(si) metodų ir mokymo(si) priemonių ir specialiųjų techninės pagalbos priemonių pasirinkimo ir naudojimo bei ugdymo aplinkos pritaikymo.

Konsultacijoms į Centrą mokykloms bus galima kreiptis, kai taikant PPT ir kitų institucijų, Mokykloje dirbančių specialistų pateiktas rekomendacijas, SUP turinčio mokinio įtrauktis yra nesėkminga: nepasiekiama numatyta individuali mokinio pažanga, mokykloje nepavyksta sukurti tinkamų sąlygų mokinio SUP tenkinti, kitos priežastys, keliančios sunkumų mokinio ugdymuisi.

Centre bus teikiamos skirtingos formos,  trukmės konsultavimo paslaugos: 

·       mobilios komandos konsultacija priskirto regiono Mokykloje;  

·       trumpalaikės konsultacijos Centre; 

·       vidutinės trukmės konsultacijos Centre (esant galimybei). 

PVZ: mano@mano.lt
Jūsų žinutė įtraukiojo ugdymo konsultavimo komandai

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos švietimo politikos gaires ir siekdama sustiprinti  specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį į bendrojo ugdymo mokyklas, didinant specialiųjų poreikių asmenų švietimo paslaugų poreikio patenkinimą, Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla – daugiafunkcis centras siūlo savo paslaugas rajono mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams .

Švietimo pagalbai mokykloms teikti ir konsultuoti pas mus yra sutelkta komanda, kuri:

  • konsultuoja bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus, švietimo pagalbos specialistus dėl ugdymo turinio pritaikymo, švietimo pagalbos teikimo, mokymo metodų ir mokymo priemonių ir specialiųjų techninės pagalbos priemonių pasirinkimo ir naudojimo ugdyme;
  • konsultuoja bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus rengiant individualius ugdymo planus mokiniams;
  • vykdo mokinių ugdymo ir švietimo pagalbos patirties sklaidą;
  • skleidžia įtraukiojo ugdymo inovacijas ir kviečia į atvirų durų dienas Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje- daugiafunkciame centre

Norėdami užsiregistruoti į konsultacijas, paspauskite žemiau esantį mygtuką.

Specialistai

Asta Šimaitė
išsilavinimas aukštasis (specialusis pedagogas), specialiojo pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija

Specialistė konsultuoja šiomis temomis:

Mokinių, turinčių nežymų intelekto sutrikimą ugdymo klausimais (individualizuotų ugdymo programų rengimas, ugdymo metodų, būdų ir priemonių pritaikymas).

Ema Karpinienė
išsilavinimas aukštasis (specialusis pedagogas), specialiojo pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija;

Specialistė konsultuoja šiomis temomis:

  1. Individualizuotų  ir individualių programų rengimas vidutinio ir žymaus (labai žymaus) intelekto sutrikimo vaikams, šių vaikų vertinimas ir įsivertinimas ugdomajame procese.
  2. Darbas su ASS turinčiais, nekalbančiais vidutinio ir žymaus (labai žymaus) intelekto sutrikimo vaikais.
  3. Vidutinio ir žymaus (labai žymaus) intelekto sutrikimo vaikų komunikacinės veiklos ypatumai.

Vaida Stravinskienė
išsilavinimas aukštasis (specialusis pedagogas, logopedas), vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacinė kategorija;


Specialistė konsultuoja ankstyvojo vaikų kalbos ugdymo klausimais.

Danguolė Petrylienė
išsilavinimas aukštasis (socialinis pedagogas, socialinis darbas), vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija.


Specialistė konsultuoja socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Atnaujinta: 2024-01-22

Scroll to Top