KARJEROS GALIMYBĖS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS IEŠKO SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS DARBUI BEDRUOMENINIUOSE ŠEIMOS NAMUOSE

Darbo krūvis – 1 etatas.  Darbo sutartis neterminuota.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo pradžia – 2023 m. sausio 16 d.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7.2 baziniais dydžiais (atlyginio koeficientas priklauso nuo turimos patirties ir stažo).

Darbo pobūdis: Organizuoja ir teikia individualią socialinio darbuotojo pagalbą Kaišiadorių rajono šeimoms susidūrusioms su sunkumais dėl vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos priežiūros, konfliktų sprendimo, integracijos į darbo rinką; organizuoja ir teikia grupinės socialinio darbuotojo konsultacijas paaugliams stiprinti socialinius įgūdžius, kelti savivertę, tėvams ugdyti įgūdžius tinkamai auklėti vaikus, pozityvios tėvystės mokymus tėvams norintiems įgyti ar tobulinti tėvystės įgūdžius, vykdo vaikų priežiūros paslaugas vaikams nuo 3 iki 7 metų amžiaus kuomet tėvai dalyvauja individualiose ar grupinėse veiklose. Organizuoja  kompleksinių paslaugų teikimą. Koordinuoja bendruomeninių šeimos namų veiklą vieno langelio principu.

Pretendentas privalo:

 – turėti socialinio darbuotojo, pedagogo išsilavinimą;

 – turėti kompleksinių paslaugų šeimos teikimo patirties;

  – turėti praktinius individualių ir grupinių konsultacijų įgūdžius;

  – gebėti bendrauti su suaugusiais asmenimis, vaikais, jų tėvais (globėjais, įtėviais);

  – būti susipažinęs ir dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagalbos teikimą, vaiko teisių apsaugą ir kt. dokumentais.

   – mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;

   – gebėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu;

   – būti objektyviu, priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

   Asmens dokumento kopija

   Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija

   Gyvenimo aprašymas (CV)

   Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus (laiško temoje nurodant pretenduojamą pareigybę) iki 2023 sausio 6 d. pristato el. paštu:   direktorius@faustinosmokykladc.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Atrankos data 2023 m. sausio 10 d.

Atrankos būdas – žodžiu (pokalbis) su pakviestais pretendentais. Apie konkretų pokalbio laiką pretendentai bus informuoti 2023 m. sausio 9 d. elektroniniu paštu.

Atnaujinta: 2023-01-18

Scroll to Top