TEIKIAMOS PASLAUGOS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS UGDYMO CENTRO

TEIKIAMOS PASLAUGOS

Ugdymo centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios tikslas  – sudaryti sąlygas asmenims, dėl intelekto sutrikimų turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo individualizuotas ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, teikti konsultacinę, socialinę, reabilitacinę pagalbą, plėtojant negalią turinčių asmenų dvasines, intelektines, fizines galias, padėti įveikti socialinę atskirtį bei tapti pilnaverčiais ir aktyviais visuomenės nariais.

Misija – padėti regiono mokykloms veiksmingai praktikoje taikyti įtraukties švietime principus, savivaldybėje teikti išplėtotas ugdymo, socialines ir pagalbos šeimai paslaugas didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims, siekti kiekvieno vaiko/asmens sėkmės bei emocinės gerovės.

Ugdymo ir konsultavimo paslaugos

Įstaigoje mokiniai mokosi  pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo individualizuotas  ir socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Ugdydamas didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, Centras  atliepia jų gebėjimus, poreikius ir interesus, sudaro ir įgyvendina individualius ugdymo ir pagalbos planus, aprūpina reikalingomis specialiosiomis priemonėmis, kompensacine technika, teikia visapusišką ir sistemingą specialiąją pedagoginę, psichologinę, specialiąją, socialinę ir kitą reikiamą pagalbą bei sveikatos priežiūrą.

Centras siekia suteikti specialiųjų poreikių turinčiam asmeniui savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo kompetencijas.

Į klases, kuriose ugdoma pagal pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo programas, priimami didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kuriems nustatyta: nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas, kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas; nežymus ar vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) emocijų sutrikimai (prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas, elgesio sutrikimas (asocialus elgesys) ar (ir) emocijų sutrikimai (nerimo spektro sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas).

Ugdymo centras  konsultuoja priskirto regiono (Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Elektrėnų, Kaišiadorių r., Lazdijų r., Trakų r.,  Varėnos r. savivaldybių) mokyklas dėl ugdymo turinio pritaikymo, švietimo pagalbos teikimo, mokymosi metodų ir mokymosi priemonių, specialiųjų techninės pagalbos priemonių parinkimo, naudojimo mokiniams ugdyti ir ugdymo aplinkos pritaikymo jų individualiems poreikiams.

Centras konsultuoja mokyklas dėl ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo mokiniams, turintiems: įvairiapusių raidos sutrikimų, intelekto sutrikimų, mokymosi sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų.

 Socialinės  paslaugos

Centre socialinio darbo veikla organizuojama neįgaliems vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia ir sunkia negalia, organizuojant dienos socialinę globą, trumpalaikę socialinę globą, socialinių įgūdžių ugdymą ir (ar) atkūrimą socialinėse dirbtuvėse, teikiant terapines, prevencines paslaugas Kaišiadorių rajono gyventojams Centro bendruomeniniuose šeimos namuose.

Dienos socialinėse globos grupėse  vaikams ir suaugusiems teikiama kompleksinė pagalba bei organizuojamos užimtumo veiklos dienos metu. Dienos socialinė globa institucijoje  teikiama vadovaujantis teisės aktais darbo dienomis pirmadieniais-penktadieniais nuo 3 iki 8 valandų per dieną.

 Socialinėse dirbtuvėse „Faustinos dirbtuvės” dirbama siekiant atstatyti neįgaliųjų socialinius ir darbinius įgūdžius. Socialinėse dirbtuvėse asmenys skatinami dirbti pagal savo galias ir galimybes, bendrauti, dalyvauti visuomenės gyvenime, stiprinti savarankiškumą ir grįžti į darbo rinką. Socialinės dirbtuvės dirba pirmadieniais-penktadieniais  6 valandas per dieną.

 Teikiant trumpalaikę socialinę globą vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia organizuojama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, organizuojamas užimtumas, apgyvendinimas ir maitinimas.

 Teikiant laikino atokvėpio paslaugas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja ir slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, sudaromos sąlygos derinti asmeninį gyvenimą ir paslaugos gavėjo priežiūrą, globą ir slaugą, suteikiant jiems galimybę pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo asmens  priežiūros ir slaugos. Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo inicijavimo  asmuo turi kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąja vietą.

 Poreikių vertinimo ir prevencinės socialinės paslaugos

 Socialiniai poreikiai vertinami Kaišiadorių rajono gyventojams, kurie siekia gauti socialines paslaugas. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato centro socialiniai darbuotojai. Poreikis nustatomas, kai dėl paslaugų gavimo į Kaišiadorių seniūnijas pagal gyvenamąją  vietą kreipiasi Kaišiadorių rajono gyventojas arba kai paslaugas gaunančiam asmeniui pasikeitė sveikatos būklė ir gaunamų paslaugų nebepakanka. Vadovaujantis poreikių vertinimo tvarka, vertinami  vaiko/asmens sveikatos, vystymosi, ugdymo(si), specialieji ir kiti poreikiai, atsižvelgiant į jo gebėjimus, gabumus, situaciją šeimoje, socialinę riziką, negalią, ypatumus, susijusius su amžiumi, branda, etnine kilme, kalba, religija, lytimi, rasine priklausomybe ir kita..

 Bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamos prevencinės socialinės paslaugos.  Teikiamos paslaugos apima: individualias ir (ar) grupines psichologo ir (ar) socialinio darbuotojo konsultacijas, dalyvavimą savitarpio pagalbos grupėse, socialinių įgūdžių ugdymo grupėse vaikams ir paaugliams, pozityvios tėvystės kursuose, šeimos konferencijose, mediacijose ir kt.

Paslaugos skirtos asmenims (šeimoms), patiriantiems įvairius sunkumus ir (ar) krizes, siekiant įgalinti juos rasti sprendimus ir susitvarkyti su gyvenimo iššūkiais. Visos bendruomeninių šeimos namų teikiamos paslaugos yra nemokamos. Kreiptis dėl prevencinių paslaugų gali visi Kaišiadorių rajono gyventojai.

Apgyvendinimas bendrabutyje

Centro mokiniai, neturintys galimybių kasdien važinėti į namus, tėvams, globėjams pageidaujant, 5 dienas per savaitę gali nemokamai gyventi Centro bendrabutyje vienviečiuose, dviviečiuose, triviečiuose kambariuose. Centro bendrabutyje sudarytos tinkamos gyvenimo, ugdymo(si) ir poilsio sąlygos (aprūpinama baldais, patalyne, specialiosiomis ugdymo priemonėmis ir kitu būtinu inventoriumi). Mokinių užimtumui ir turiningam laisvalaikiui organizuoti yra įrengti poilsio ir darbo kambariai. Mokiniai naudojasi sporto sale, aikštynu, skaitykla,  biblioteka, relaksacijos ir kitais kabinetais. Gyvenančiųjų bendrabutyje mokinių socialinių įgūdžių formavimu rūpinasi grupių auklėtojos.

Maitinimas

Ugdymo centras perka maitinimo paslaugą iš maitinimą organizuojančios įmonės. Nemokamą mokinių maitinimą skiria savivaldybės Socialinės paramos skyrius, atsižvelgdamas į šeimos gaunamas pajamas. Gyvenančiųjų Centro bendrabutyje mokinių maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos gautų ūkio lėšų ir skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos.

 Vežiojimas ir pavežėjimas

Centro mokiniai ir socialinių paslaugų gavėjai į Centrą  pavežami Centro transportu, paimant juos iš namų. Nežymią negalią turintys mokiniai ir lankytojai į Centrą atvyksta maršrutiniais autobusais arba visuomeniniu transportu. Tėvams pageidaujant, mokinius ir Centro lankytojus atveža patys tėvai (globėjai, rūpintojai).

 

Mokinių, gyvenančių mokyklos bendrabutyje, pavėžėjimas į mokyklą/ iš mokyklos organizuojamas pirmadieniais ir penktadieniais (arba prieššventinėmis dienomis).

Atnaujinta: 2024-03-25

Scroll to Top