TEIKIAMOS PASLAUGOS

Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios tikslas sudaryti sąlygas asmenims, dėl intelekto sutrikimų turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio individualizuotas ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, teikti socialinę, reabilitacinę pagalbą plėtojant negalią turinčių asmenų dvasines, intelektines, fizines galias, padėti įveikti socialinę atskirtį bei tapti pilnaverčiais ir aktyviais visuomenės nariais.

Misija – teikti švietimo, socialinę, reabilitacinę pagalbą specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir suaugusiems, plėtojant jų dvasines, intelektines, fizines galias, padedant įveikti socialinę atskirtį bei tapti pilnaverčiais ir aktyviais visuomenės nariais.

Švietimo ir socialinės paslaugos

Įstaiga sudaro sąlygas asmenims, dėl intelekto sutrikimų turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio individualizuotas ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas (ikimokyklinio- priešmokyklinio ugdymo grupė, specialiosios ir lavinamosios, socialinių įgūdžių klasės)

Centras teikia socialinę, reabilitacinę pagalbą plėtojant negalią turinčių asmenų dvasines, intelektines, fizines galias, padeda įveikti socialinę atskirtį bei tapti pilnaverčiais ir aktyviais visuomenės nariais (socialinės globos grupės, pagalba namuose).

Apgyvendinimas mokyklos bendrabutyje

 •  Mokyklos mokiniai, neturintys galimybių kasdien važinėti į namus, tėvams, globėjams pageidaujant, 5 dienas per savaitę gali nemokamai gyventi mokyklos bendrabutyje: vienviečiuose, dviviečiuose, triviečiuose kambariuose.
 •  Mokyklos bendrabutyje sudarytos tinkamos gyvenimo, ugdymo(si) ir poilsio sąlygos (aprūpinama baldais, patalyne, specialiosiomis ugdymo priemonėmis ir kitu būtinu inventoriumi).
 •  Mokinių užimtumui ir turiningam laisvalaikiui organizuoti yra įrengti poilsio ir darbo kambariai.
 •  Mokiniai naudojasi sporto sale, aikštynu, skaitykla,  biblioteka, kompiuterių klase, relaksacijos ir kitais kabinetais.
 •  Gyvenančiųjų bendrabutyje mokinių socialinių įgūdžių formavimu rūpinasi grupių auklėtojos.

  Bendrabučio priėmimo tvarka
  Bendrabučio taisyklės
  Bendrabučio vidaus tvarka (papildymas)

Maitinimas

 •  Gyvenančiųjų mokyklos bendrabutyje nemokamas mokinių maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos gautų ūkio lėšų ir skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos.
 •  Nemokamą mokinių maitinimą skiria savivaldybės Socialinės paramos skyrius, atsižvelgdamas į šeimos gaunamas pajamas.
 •  Nemokamo maitinimo produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį vienai dienai vienam mokiniui nustato Kaišiadorių rajono savivaldybė. 

Vežiojimas ir pavežėjimas

 •  Didelę negalią turintys mokiniai į mokyklą pavežami mokyklos transportu, paimant juos iš namų.
 •  Nežymią negalią turintys mokiniai į mokyklą atvyksta maršrutiniais autobusais, traukiniais arba mokyklos geltonuoju autobusu (jeigu jie negali vykti savarankiškai ar jiems nėra galimybės pasinaudoti visuomeniniu transportu).
 •  Mokinių kelionės išlaidas apmoka savivaldybė.
 •  Mokinių, gyvenančių mokyklos bendrabutyje, pavėžėjimas į mokyklą/iš mokyklos organizuojamas pirmadieniais ir penktadieniais (arba prieššventinėmis dienomis).

Socialinės globos paslaugos

■   8 val. per dieną trukmės asmenų su negalia priežiūra, informavimas, konsultavimas, praktinės pagalbos teikimas, laisvalaikio organizavimas;
■   Darbas su asmenimis, turinčiais negalią, siekiant užtikrinti jų teises, mažinti jųsocialinę atskirtį, pagal galimybes užtikrinant jų visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime;
■   Asmens ugdymas atsižvelgiant į individualius jo poreikius;
■   Socialinių, savitvarkos, higienos įgūdžių formavimas ir ugdymas, asmenų savarankiškumo ir dvasingumo skatinimas;
■   Kryptingo, turiningo, įvairių formų užimtumo organizavimas, dalyvavimas renginiuose, konkursuose ir stovyklose.

Atnaujinta: 2023-08-17

Scroll to Top