Dienos socialinė globa

Dienos socialinės globos grupėje teikiamos paslaugos:

 • 8 val. per dieną trukmės suaugusių  asmenų su negalia (mokslo atostogų metu vaikų su negalia) priežiūra, informavimas, konsultavimas, praktinės pagalbos teikimas, laisvalaikio organizavimas;
 • 4 val.  per dieną trukmės vaikų su negalia priežiūra, informavimas, konsultavimas, praktinės pagalbos teikimas, laisvalaikio organizavimas mokslo metu (mokslo atostogų metu vaikų su negalia priežiūra vykdoma 8 val. per dieną).
 • Darbas su asmenimis, turinčiais negalią, siekiant užtikrinti jų teises, mažinti jų socialinę atskirtį, pagal galimybes užtikrinant jų visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime;
 • Asmens ugdymas atsižvelgiant į individualius jo poreikius;
 • Socialinių, savitvarkos, higienos įgūdžių formavimas ir ugdymas, asmenų savarankiškumo ir dvasingumo skatinimas;
 • Kryptingo, turiningo, įvairių formų užimtumo organizavimas, dalyvavimas renginiuose, konkursuose ir stovyklose.

PRIĖMIMAS Į DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS GRUPĘ:

Asmenims ir jų šeimos nariams, ketinantiems gauti socialinio darbo paslaugas Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje – daugiafunkciame centre (toliau ir kitur – Centras), yra sudarytos sąlygos apsilankyti dienos socialinės globos grupėse susipažinti su teikiamomis socialinės paslaugomis.
Norintis naudotis Centro paslaugomis vaiko/asmens atstovas (tėvai, globėjai, rūpintojai) Kaišiadorių rajono seniūnijose pagal gyvenamąja vietą pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybės dokumentą;
 • prašymą dėl paslaugų gavimo;
 • asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą;
 • dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui).

Vaikas/asmuo į Centrą priimamas pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus įvertintą poreikį paslaugai gauti ir šio skyriaus sprendimą

Centrui gavus sprendimą iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriaus, dėl socialinių paslaugų teikimo vaikui/asmeniui, Centro atstovas informuoja vaiko/asmens atstovą, dėl paslaugų teikimo. Vaiko/asmens atstovas Centrui pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl priėmimo į Centrą ir socialinių paslaugų teikimo;
 • vaiko/asmens tapatybės kortelę;
 • medikamentų vartojimo būtinumą įrodančius dokumentus;
 • esant reikalui gali būti prašoma pateikti kitus dokumentus;
 • esant poreikiui lankytojas suteikia grupės specialistams kitą būtiną informaciją apie savo sveikatos būklę;
 • įstaiga sudaro socialinių paslaugų teikimo sutartį su Centro lankytojo teisėtais atstovais.

Atnaujinta: 2022-08-23

Scroll to Top